Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 36 Trần Phú, phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại 0633541196
Fax 0633836746
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)