Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Phổi tỉnh Bắc Ninh
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Thanh Phương - Vũ Ninh - TP.Bắc NInh - Bắc Ninh
Điện thoại 02413822602
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)