Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện C Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 122 Hải Phòng Đà Nẵng
Điện thoại 05113821480
Fax 05113820980
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)