Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Bia Rượu Viger
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Phố Hồng hà - Phường Bến Gót - Việt Trì - Phú Thọ
Điện thoại (0210)3862721
Fax (0210)3862686
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)