Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA đầu tư XDCB Huyện Ba Vì
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Điện thoại 0433863513
Fax 0433863513
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)