Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 1 thành phố Vũng Tàu.
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ số 18, đường 3-2, Phường 8, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại 0643510039
Fax 0643510038
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)