Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Quỹ Nghiên cứu phát triển miền Trung
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 118 Lê Lợi, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại 05113820456
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)