Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Dân tộc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 94 Nguyễn Huệ thành phố Kon Tum, tình Kon Tum
Điện thoại (060) 3917449
Fax 060 3917449
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)