Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA các công trình Giao thông và Thủy lợi Khánh Hoà
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 16 Nguyễn Thiện Thuật
Điện thoại 0582211191
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)