Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt nam
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại (04)38281429
Fax (04)38284760
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)