Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Cam Lâm
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm
Điện thoại 3983009
Fax 3983599
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)