Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khu liên cơ 1 - số 01 Trần Phú - thành phố Nha Trang - Khánh Hoà
Điện thoại 0583821995
Fax 0583821995
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)