Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án 5
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 10B Nguyễn Chí Thanh - Đà Nẵng
Điện thoại 05113832845
Fax 05113894916
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)