Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí,số 13Bis Kỳ Đồng (tầng 10),phường 9 ,quận 3,TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại 0835261514
Fax 0835261679
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)