Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm giải pháp và tích hợp hệ thống
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ N1_Đại lộ Thăng Long_Hà Nội
Điện thoại 0462658738
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)