Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Quy hoạch và Giám định xây dựng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 226 Trần Phú, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại 02943866899
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)