Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQL tiểu dự án Phát triển cấp nước đô thị Đắc Nông
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 120 Đường Dămbri ,Sùng Đức ,Gia Nghĩa ,Đắc Nông
Điện thoại 014634544445
Fax 014634544446
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)