Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Dak Pơ
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ xã Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại 0593509397
Fax 0593738267
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)