Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Điện thoại (04)23218301
Fax (04)33751919
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)