Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Dịch vụ Viễn thông khu vực 3
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 04 Nguyễn Văn Linh - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 05113816855
Fax 05113816752
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)