Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí Việt Nam Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 73 đường 30/4, T.p Vũng Tàu
Điện thoại (064)3832181
Fax (064)3832180; (064)383934
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)