Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG HUYỆN SÓC SƠN
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ UBND huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
Điện thoại 0438840209
Fax 0438840209
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)