Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Phong
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khu II, TT. Cao Phong, huyện Cao Phong
Điện thoại 02183846399
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)