Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN HƯNG HÀ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Điện thoại 0912941874
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)