Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP – Công ty Tư vấn Quản lý Dự án Khí
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)37840181
Fax (08)37840180
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)