Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Admin of Portal
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Điện thoại 08043815
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)