Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA Vệ sinh môi trường TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Ban QLDA Vệ sinh môi trường TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại 0523820374
Fax 0523840734
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)