Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 66 Hùng Vương, Phường Hội Thương, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Điện thoại 0592211208
Fax 0592222444
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)