Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Nhà nước Môi trường và Công trình đô thị Huế
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 46, đường Trần Phú, thành phố Huế, Việt Nam
Điện thoại (84) 54 3848242
Fax (84) 54 3848075
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)