Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Xây dựng Chu Lai QUảng Nam
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 322 Trưng Nữ Vương, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại (0510)6252234
Fax (0510)6252235
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)