Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Viễn thông Quốc tế Miền Nam, Chi nhánh Công ty viễn thông Quốc tế
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 142 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại 02838810211
Fax 02838228845
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)