Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Mở rộng công năng nhà thí nghiệm Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 02 Ngô Quyền, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại (0511)3921251
Fax (0511)3910064
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)