Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Viễn Thông Trà Vinh
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 70 Hùng Vương, Phường 4, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại 0743854200; 0743855994
Fax 0743852555
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)