Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Điện lực Cao Bằng- Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Đường Pác Bó-Phường Sông Bằng-Thành phố Cao Bằng
Điện thoại 0262210309
Fax 0263853158
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)