Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phường Lê Hồng Phong - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam
Điện thoại 0919538162
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)