Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA Tăng cường năng lực xây dựng Luật Đấu thầu sửa đổi
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 08044782
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)