Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Văn hóa và Thông tin
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 4 Hoàng Hoa Thám- Huế
Điện thoại 0543832017
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)