Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 63, đường Thái Phiên, TP Đà Nẵng
Điện thoại 05113863148
Fax 05113872545
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)