Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 33 PASTUER, HẢI CHÂU, ĐÀ NẴNG
Điện thoại 05113821366
Fax 05113892609
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)