Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA Hỗ trợ đối tác công tư
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 08043650
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)