Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Tầng 5, Trụ sở liên cơ quan, Số 1 đường Hùng Vương, Thành phố Bắc Giang
Điện thoại 02406260046
Fax 02406260046
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)