Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA " Dự án phòng chống dịch cúm gia cầm ,cúm ở người và Dự phòng đại dịch ở Việt Nam"
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Ban QLDA " Dự án phòng chống dịch cúm gia cầm ,cúm ở người và Dự phòng đại dịch ở Việt Nam", tỉnh Tây Ninh
Điện thoại 0663818949
Fax 0663818949
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)