Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Ninh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khu Đá Thờ, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 02103762388
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)