Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Quế Sơn
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn
Điện thoại 0510368537
Fax 05103885671
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)