Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA Thoát nước và vệ sinh môi trường thành phố Bắc Giang
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 08, đường Nghĩa Long, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang
Điện thoại 0243823019
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)