Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 336 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội
Điện thoại 02438583799
Fax 02438587326
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)