Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 17 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiềt, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại (062)3821002; (062)382119
Fax (062)3825932
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)