Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN NAM
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại 02073833007
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)