Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Tiểu học Thượng Đạt
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ xã Thượng Đạt, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại 0220
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)