Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại 02083762666
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)